Polityka prywatności

Nasze Zobowiązanie do Prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Zamawiającego.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi F.P.H.U. INCO Mariusz Stępień  NIP: 669-144-49-02, REGON: 330897061, adres e-mail: inco.indeco@wp.pl
 2. Administrator ustanowił wspólny punkt kontaktowy, z którym Zamawiający może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: inco.indeco@wp.pl, numerem telefonu: 604-218-945 lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Miłogoszcz 1/1 76-038 Dobrzyca
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Zawieranie umów na podstawie niniejszych OWS jest dobrowolne. Dobrowolne jest również związane z tym podanie danych osobowych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  1. zawieranie umów z Administratorem danych osobowych – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszych OWS i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem danych osobowych to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w OWS lub podawany przez Administratora danych osobowych np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. obowiązki ustawowe Administratora danych osobowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Zamawiającego — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
  2. Poniżej wyszczególniono cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi, I tak, w celu zawarcia i wykonania umowy Administrator danych osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. adres montażu;
   4. adres zamieszkania;
   5. numer telefonu;

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

  3. W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator danych osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. adres zamieszkania — w celu badania podstaw reklamacji;
   4. ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy;

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

  4. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach dotyczących Zamawiającego, w szczególności dotyczących terminu wykonania umowy, Administrator danych osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:
   1. adres e-mail;

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją umowy).

  5. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy Administrator danych osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:
   1. numer telefonu; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  6. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator danych osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:
   1. imię i nazwisko;
   2. firma;
   3. adres zamieszkania lub adres siedziby;
   4. numer NIP.

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

  7. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail.

   Ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na Administratora danych osobowych określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli Zamawiający zgłosi np. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Administrator danych osobowych musi wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

  8. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator danych osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:
   1. imię i nazwisko, ewentualnie firmę;
   2. adres zamieszkania;
   3. lub numer NIP (jeżeli został podany);
   4. adres e-mail;
   5. IP.

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administrator danych osobowych jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

  9. W celu archiwalnym i dowodowym Administrator danych osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:
   1. a) imię i nazwisko;
   2. b) adres e-mail; na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe Zamawiającego innym podmiotom, które są zaangażowane w realizację na rzecz Zamawiającego umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Poza powyższym zakresem, Administrator danych osobowych na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu może zostać obowiązany przekazać dane osobowe Zamawiającego również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych Administrator danych osobowych analizuje bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby uniknąć nieumyślnego przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych Zamawiającego przez okres nieograniczony, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Zamawiającego zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez okres:
  1. a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży , 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  2. b) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  3. c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych lub do celów marketingowych.

V. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

  1. Zamawiający posiada prawo do:
   1. a) dostępu do swoich danych osobowych;
   2. b) sprostowania danych osobowych;
   3. c) usunięcia danych osobowych;
   4. d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   6. f) przenoszenia danych osobowych.
  2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator danych osobowych może w zgodzie z przepisami prawa odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania dokonuje się po uprzedniej wnikliwej analizie. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu – w każdej chwili przysługuje Zamawiającemu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych. Swoje uprawnienia Zamawiający może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres: inco.indeco@wp.pl

VI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 1. W przypadku, gdy Zamawiający uznaje, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018